IMG_1634723896349_1634723952028

Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                          Độc lập -Tự do- Hạnh phúc                                                                     Ba Đồn, ngày  25  tháng  5  năm 2021   BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TẬP…