299439673_1284996832244793_8186276964030648911_n

Đại hội chi bộ trường Quảng Tiên

Thi hành Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XIII. Thực hiện Công văn số 161-CV/ThU, ngày 15/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy; Kế hoạch số 15-KH/ĐU, ngày 26/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về chuẩn bị và tổ…