KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2020

               PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN         TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TIÊNSố: 07/KH-TrMN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Quảng Tiên, ngày  05  tháng  10  năm 2021 KẾ HOẠCH Thực…
IMG_1634723896349_1634723952028

Báo cáo thành tích đề nghị công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến năm 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                          Độc lập -Tự do- Hạnh phúc                                                                     Ba Đồn, ngày  25  tháng  5  năm 2021   BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “TẬP…