Nhà trường đang tiến hành mua sắm, tu sửa, đồ dùng, đồ chơi, môi trường trong và ngoài lớp học để kịp tiến độ công nhận lại trường chuẩn Quốc gia

Tháng Tư 14, 2022 10:08 sáng

z3325530545932_1d48f4f126a68b9aa51d634c87f29425 z3325530586812_7050d06042476422e0551c054ecc5e24 z3325530596404_90ee0f398c6e6187b60267326ad6b72c z3325530606204_2b3ec980ba53221f2a2689e2d4ea8554 z3325530624482_7403b20d8e99a7bfb5ae5e98d0c24806 z3325530665319_e3cd4dfb2b9bbf94fff43581ae3c84bf z3327995329895_c01cd62544437133346eae2085438dac z3331332361573_b8f5c899eec5d969e5d6eacaa3765dff