KẾ HOẠCH Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021)

Tháng Tám 12, 2021 9:14 sáng
ĐẢNG BỘ XÃ QUẢNG TIÊNCHI BỘ TRƯỜNG MN QUẢNG TIÊN

*

Số:  KH/CB

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    Quảng Tiên, ngày 12 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 06-KHĐU, ngày 20/7/2021 của Đảng ủy xã Quảng Tiên về tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021), Ban Chấp hành Chi bộ ban hành Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cụ thể như sau:

 1.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp; tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; những kỷ niệm sâu sắc mà Đại tướng đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của CBGV, NV nhà trường đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần được tiến hành sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, thị xã, Xã Quảng Tiên; bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 1. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
 2. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
 3. Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến

trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 1. Vai trò đóng góp to lớn của Đại tướng trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự – đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, cũng như trong xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, nhất là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu bật đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Nhà văn hóa lớn trên các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, khoa học – kỹ thuật, ngoại giao, lịch sử, báo chí,…
 2. Công lao, đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa trên thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh.
 3. Phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc; việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tầng lớp Nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là trong quân đội.
 4. Tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là Nhân dân các dân tộc Việt Bắc, Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những kỷ niệm sâu sắc mà Đại tướng đã dành cho Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

 1. Tuyên truyền lồng ghép thông qua tổ chức các cuộc họp HĐ, các buổi sinh hoạt chi bộ….
 2. Tuyên truyền trên Website đơn vị, mail cá nhân và các trang mạng xã hội khác (Facebook, Zalo, Meserger), tổ chức đăng tải các tin, bài viết, những đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp…; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của thị xã, của xã Quảng Tiên.
 3. Tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; tuyên truyền cổ động trực quan trên băng rôn tại cổng đơn vị.
 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 5. BCH Chi bộ: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai kế hoạch đến cán bộ giáo viên, nhân viên. Đưa tài liệu tuyên truyền lên trang web trường và các trang nội bộ của đơn vị.
 6. BGH, BCH Công đoàn: Phát động các phong trào thi đua bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 7. Bí thư chi đoàn nhà trường: Phổ biến Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm

110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) đến các

đồng chí đoàn viên.

 1. Cán bộ giáo viên, nhân viên

– Nghiên cứu, thấm nhuần tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đăng tải thông tin (chính thống), về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tài khoản Facebook, Zalo cá nhân góp phần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

– Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/ 8/2021) của Chi bộ trường Mầm non Quảng Tiên. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:- BCH Chi bộ,- Website trường, các trang nội bộ,- Lưu Văn thư, hồ sơ Chi bộ.                      T/M BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ                                                   P.BÍ THƯ  

                                      Hoàng Thị Hiền